Excel | Nederlands Engels vertaling excel

0
Categorie NL EN Omschrijving
komma punt decimaalteken
puntkomma komma scheidingsteken tussen functieparameters
Financieel AANG.DUUR MDURATION Geeft de aangepaste Macauley-looptijd voor een waardepapier, uitgaande van EUR 100 nominale waarde
Statistisch AANTAL COUNT Telt het aantal getallen in de argumentenlijst
Statistisch AANTAL.ALS COUNTIF Telt het aantal niet-lege cellen in een bereik die voldoen aan een bepaald criterium
Statistisch AANTAL.LEGE.CELLEN COUNTBLANK Telt het aantal lege cellen in een bereik
Statistisch AANTALARG COUNTA Telt het aantal waarden in de argumentenlijst
Statistisch AANTALLEN.ALS COUNTIFS Berekent een voorwaardelijk AANTAL aan de hand ven meerdere criteria. (nieuw in Excel 2007)
Wiskunde en trigonometrie ABS ABS Geeft de absolute waarde van een getal
Zoeken en verwijzen ADRES ADDRESS Geeft een verwijzing, in de vorm van tekst, naar één bepaalde cel in een werkblad
Wiskunde en trigonometrie AFRONDEN ROUND Rondt een getal af op het opgegeven aantal decimalen, aangeven door het tweede argument in de formule
Wiskunde en trigonometrie AFRONDEN.BENEDEN FLOOR Rondt een getal naar beneden af op een veelvoud van het dichtstbijzijnde significante veelvoud, aangegeven door het tweede argument in de formule
Wiskunde en trigonometrie AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG FLOOR.PRECISE Rondt een getal naar beneden af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud
Wiskunde en trigonometrie AFRONDEN.BOVEN CEILING Rondt een getal naar boven af op een veelvoud van het dichtstbijzijnde significante veelvoud, aangegeven door het tweede argument in de formule
Wiskunde en trigonometrie AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG CEILING.PRECISE Rondt een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud
Wiskunde en trigonometrie AFRONDEN.N.VEELVOUD MROUND Geeft een getal afgerond op het gewenste veelvoud
Wiskunde en trigonometrie AFRONDEN.NAAR.BENEDEN ROUNDDOWN Rondt de absolute waarde van een getal naar beneden af
Wiskunde en trigonometrie AFRONDEN.NAAR.BOVEN ROUNDUP Rondt de absolute waarde van een getal naar boven af
Financieel AFW.ET.PRIJS ODDFPRICE Geeft de prijs per EUR 100 nominale waarde voor een waardepapier met een afwijkende eerste termijn
Financieel AFW.ET.REND ODDFYIELD Geeft het rendement voor een waardepapier met een afwijkende eerste termijn
Financieel AFW.LT.PRIJS ODDLPRICE Geeft de prijs per EUR 100 nominale waarde voor een waardepapier met een afwijkende laatste termijn
Financieel AFW.LT.REND ODDLYIELD Geeft het rendement voor een waardepapier met een afwijkende laatste termijn
Wiskunde en trigonometrie AGGREGAAT AGGREGATE Geeft als resultaat een statistische waarde in een lijst of database
Logisch ALS IF Kiest tussen twee expressies afhankelijk van een logische expressie
Logisch ALS.FOUT IFERROR Geeft als resultaat een waarde die je opgeeft als een formule een fout retourneert. Anders geeft hij het resultaat van de formule (Nieuw in Excel 2007)
Financieel AMORDEGRC AMORDEGRC Geeft de afschrijving voor elke boekingsperiode door een afschrijvingscoëfficiënt toe te passen
Financieel AMORLINC AMORLINC Geeft de afschrijving voor elke boekingsperiode
ASC ASC Maakt katakanatekens smaller (Japans)
Wiskunde en trigonometrie ASELECT RAND Geeft een willekeurig getal tussen 0 en 1
Wiskunde en trigonometrie ASELECTTUSSEN RANDBETWEEN Geeft een willekeurig getal tussen de opgegeven getallen
Tekst BAHT.TEKST BAHTTEXT Converteert een getal naar tekst (baht)
Tekst BEGINLETTERS PROPER Zet de eerste letter van elk woord in een tekst om in een hoofdletter
Zoeken en verwijzen BEREIKEN AREAS Geeft het aantal bereiken in een verwijzing
Techniek BESSEL.I BESSELI Geeft de gewijzigde Bessel-functie In(x)
Techniek BESSEL.J BESSELJ Geeft de Bessel-functie Jn(x)
Techniek BESSEL.K BESSELK Geeft de gewijzigde Bessel-functie Kn(x)
Techniek BESSEL.Y BESSELY Geeft de Bessel-functie Yn(x)
Financieel BET PMT Geeft de periodieke betaling voor een annuïteit
Statistisch BETA.INV BETA.INV Geeft de inverse van de cumulatieve bètakansverdelingsfunctie
Statistisch BETA.VERD BETA.DIST Geeft de cumulatieve bètakansverdelingsfunctie
Compatibiliteit BETAINV BETAINV Berekent de inverse van de cumulatieve bètakansverdelingsfunctie
Compatibiliteit BETAVERD BETADIST Berekent de cumulatieve bètakansverdelingsfunctie
Compatibiliteit BETROUWBAARHEID CONFIDENCE Geeft het betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde waarde voor de elementen van een populatie
Techniek BIN.N.DEC BIN2DEC Converteert een binair getal naar een decimaal getal
Techniek BIN.N.HEX BIN2HEX Converteert een binair getal naar een hexadecimaal getal
Techniek BIN.N.OCT BIN2OCT Converteert een binair getal naar een octaal getal
Statistisch BINOM.VERD BINOM.DIST Geeft de binomiale verdeling
Statistisch BINOMIALE.INV BINOM.INV Berekent de kleinste waarde waarvoor de cumulatieve binomiale verdeling kleiner dan of gelijk aan een criteriumwaarde is
Compatibiliteit BINOMIALE.VERD BINOMDIST Geeft de binomiale verdeling
Wiskunde en trigonometrie BOOGCOS ACOS Geeft de arccosinus van een getal
Wiskunde en trigonometrie BOOGCOSH ACOSH Geeft de arccosinus hyperbolicus van een getal
Wiskunde en trigonometrie BOOGSIN ASIN Geeft de arcsinus van een getal
Wiskunde en trigonometrie BOOGSINH ASINH Geeft de arcsinus hyperbolicus van een getal
Wiskunde en trigonometrie BOOGTAN ATAN Geeft de arctangens van een getal
Wiskunde en trigonometrie BOOGTAN2 ATAN2 Geeft de arctangens van de x- en y-coördinaten
Wiskunde en trigonometrie BOOGTANH ATANH Geeft de arctangens hyperbolicus van een getal
Techniek C.ABS IMABS Geeft de absolute waarde (modulus) van een complex getal
Techniek C.ARGUMENT IMARGUMENT Geeft het argument thèta, een hoek uitgedrukt in radialen
Techniek C.COS IMCOS Geeft de cosinus van een complex getal
Techniek C.EXP IMEXP Geeft de exponent van een complex getal
Techniek C.IM.DEEL IMAGINARY Geeft de imaginaire coëfficiënt van een complex getal
Techniek C.LN IMLN Geeft de natuurlijke logaritme van een complex getal
Techniek C.LOG10 IMLOG10 Geeft de logaritme met grondtal 10 van een complex getal
Techniek C.LOG2 IMLOG2 Geeft de logaritme met grondtal 2 van een complex getal
Techniek C.MACHT IMPOWER Geeft een complex getal dat is verheven tot de macht van een geheel getal
Techniek C.PRODUCT IMPRODUCT Geeft het product van maximaal 29 complexe getallen
Techniek C.QUOTIENT IMDIV Geeft het quotiënt van twee complexe getallen
Techniek C.REEEL.DEEL IMREAL Geeft de reële coëfficiënt van een complex getal
Techniek C.SIN IMSIN Geeft de sinus van een complex getal
Techniek C.SOM IMSUM Geeft de som van complexe getallen
Techniek C.TOEGEVOEGD IMCONJUGATE Geeft het complexe toegevoegde getal van een complex getal
Techniek C.VERSCHIL IMSUB Geeft het verschil tussen twee complexe getallen
Techniek C.WORTEL IMSQRT Geeft de vierkantswortel van een complex getal
Informatie CEL CELL Geeft informatie over de opmaak, locatie of inhoud van een cel
Compatibiliteit CHI.KWADRAAT CHIDIST Geeft de eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling
Compatibiliteit CHI.KWADRAAT.INV CHIINV Geeft de inverse van een eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling
Compatibiliteit CHI.TOETS CHITEST Geeft de onafhankelijkheidstoets
Statistisch CHIKW.INV CHISQ.INV Geeft de inverse van de linkszijdige kans van de chi-kwadraatverdeling
Statistisch CHIKW.INV.RECHTS CHISQ.INV.RT Geeft de inverse van de rechtszijdige kans van de chi-kwadraatverdeling
Statistisch CHIKW.TEST CHISQ.TEST Geeft het resultaat van de onafhankelijkheidstoets: de waarde van de chi-kwadraatverdeling voor de toetsingsgrootheid en de ingestelde vrijheidsgraden
Statistisch CHIKW.VERD CHISQ.DIST Geeft de linkszijdige kans van de chi-kwadraatverdeling
Statistisch CHIKW.VERD.RECHTS CHISQ.DIST.RT Geeft de rechtszijdige kans van de chi-kwadraatverdeling
Tekst CODE CODE Geeft de numerieke code voor het eerste teken in een tekenreeks
Wiskunde en trigonometrie COMBINATIES COMBIN Geeft het aantal combinaties voor een bepaald aantal objecten
Techniek COMPLEX COMPLEX Converteert reële en imaginaire coëfficiënten naar een complex getal
Techniek CONVERTEREN CONVERT Converteert een getal in de ene maateenheid naar een getal in een andere maateenheid
Statistisch CORRELATIE CORREL Geeft de correlatiecoëfficiënt van twee gegevensverzamelingen
Wiskunde en trigonometrie COS COS Geeft de cosinus van een getal
Wiskunde en trigonometrie COSH COSH Geeft de cosinus hyperbolicus van een getal
Financieel COUP.AANTAL COUPNUM Geeft het aantal coupons dat nog moet worden uitbetaald tussen de stortingsdatum en de vervaldatum
Financieel COUP.DAGEN COUPDAYS Geeft het aantal dagen in de coupontermijn waarin de stortingsdatum valt
Financieel COUP.DAGEN.BB COUPDAYBS Geeft het aantal dagen vanaf het begin van de coupontermijn tot de stortingsdatum
Financieel COUP.DAGEN.VV COUPDAYSNC Geeft het aantal dagen vanaf de stortingsdatum tot de volgende couponvervaldatum
Financieel COUP.DATUM.NB COUPNCD Geeft de volgende coupondatum na de stortingsdatum
Financieel COUP.DATUM.VB COUPPCD Geeft de vorige couponvervaldatum vóór de stortingsdatum
Compatibiliteit COVARIANTIE COVAR Geeft de covariantie, het gemiddelde van de producten van de gepaarde deviaties
Statistisch COVARIANTIE.P COVARIANCE.P Geeft de covariantie van de populatie
Statistisch COVARIANTIE.S COVARIANCE.S Geeft de covariantie voor een steekproef
Compatibiliteit CRIT.BINOM CRITBINOM Geeft de kleinste waarde waarvoor de binomiale verdeling kleiner is dan of gelijk is aan het criterium
Financieel CUM.HOOFDSOM CUMPRINC Geeft de cumulatieve hoofdsom van een lening die tussen twee termijnen is terugbetaald
Financieel CUM.RENTE CUMIPMT Geeft de cumulatieve rente die tussen twee termijnen is uitgekeerd
Datum en tijd DAG DAY Geeft uit een datum de dag van de maand
Datum en tijd DAGEN360 DAYS360 Berekent het aantal dagen tussen twee data op basis van een jaar met 360 dagen
Datum en tijd DATUM DATE Stelt datum samen uit: jaar, maand, dag
DATUMVERSCHIL DATEDIF Periode tussen twee datums, in dagen, maanden of jaren
Datum en tijd DATUMWAARDE DATEVALUE Converteert een datum in de vorm van tekst naar een serieel getal
Financieel DB DB Geeft de afschrijving van activa voor een bepaalde periode met behulp van de ‘fixed declining balance’
Datebase DBAANTAL DCOUNT Telt de cellen met getallen in een database
Datebase DBAANTALC DCOUNTA Telt de niet-lege cellen in een database
Datebase DBGEMIDDELDE DAVERAGE Berekent het gemiddelde van de geselecteerde databasegegevens
Datebase DBLEZEN DGET Haalt één record dat voldoet aan de opgegeven criteria uit een database op
Datebase DBMAX DMAX Geeft de maximumwaarde van de geselecteerde databasegegevens
Datebase DBMIN DMIN Geeft de minimumwaarde van de geselecteerde databasegegevens
Datebase DBPRODUCT DPRODUCT Vermenigvuldigt de waarden in een bepaald veld van de records die voldoen aan de criteria in een database
Datebase DBSOM DSUM Telt de getallen uit een kolom records in de database op die voldoen aan de criteria
Datebase DBSTDEV DSTDEV Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef uit geselecteerde databasegegevens
Datebase DBSTDEVP DSTDEVP Berekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie van geselecteerde databasegegevens
Datebase DBVAR DVAR Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef uit geselecteerde databasegegevens
Datebase DBVARP DVARP Berekent de variantie op basis van de volledige populatie van geselecteerde databasegegevens
Financieel DDB DDB Geeft de afschrijving van activa over een bepaalde termijn met behulp van de ‘double declining balance’
Techniek DEC.N.BIN DEC2BIN Converteert een decimaal getal naar een binair getal
Techniek DEC.N.HEX DEC2HEX Converteert een decimaal getal naar een hexadecimaal getal
Techniek DEC.N.OCT DEC2OCT Converteert een decimaal getal naar een octaal getal
Tekst DEEL MID Geeft een aantal tekens van een tekenreeks vanaf de positie die u opgeeft
Techniek DELTA DELTA Test of twee waarden gelijk zijn
Wiskunde en trigonometrie DETERMINANTMAT MDETERM Geeft de determinant van een matrix
Statistisch DEV.KWAD DEVSQ Geeft de som van de deviaties in het kwadraat
Financieel DISCONTO DISC Geeft het discontopercentage voor een waardepapier
Tekst DOLLAR DOLLAR Converteert een getal naar tekst met de valutanotatie $ (dollar)
Zoeken en verwijzen DRAAITABEL.OPHALEN GETPIVOTDATA Haalt gegevens op die zijn opgeslagen in een draaitabel
Wiskunde en trigonometrie DUBBELE.FACULTEIT FACTDOUBLE Geeft de dubbele faculteit van een getal
Financieel DUUR DURATION Geeft de gewogen gemiddelde looptijd voor een waardepapier met periodieke rentebetalingen
Financieel EFFECT.RENTE EFFECT Geeft het effectieve jaarlijkse rentepercentage
Logisch EN AND Geeft WAAR als alle argumenten WAAR zijn
Tekst EURO EURO Converteert een getal naar tekst met de valutanotatie EURO
Financieel EURO.BR EUROFR Converteert een prijs in euro’s, uitgedrukt in een decimaal getal, naar een prijs in euro’s, in een breuk
Financieel EURO.DE EURODE Converteert een prijs in euro’s, uitgedrukt in een breuk, naar een prijs in euro’s, in een decimaal getal
Wiskunde en trigonometrie EVEN EVEN Rondt het getal af op het dichtstbijzijnde gehele even getal
Wiskunde en trigonometrie EXP EXP Verheft het getal e tot de macht van een bepaald getal (antilogaritme)
Compatibiliteit EXPON.VERD EXPONDIST Geeft de exponentiële verdeling
Statistisch EXPON.VERD.N EXPON.DIST Geeft de exponentiële verdeling
Statistisch F.INV F.INV Geeft de inverse van de linkszijdige F-kansverdeling
Statistisch F.INV.RECHTS F.INV.RT Geeft de inverse van de rechtszijdige F-kansverdeling
Compatibiliteit F.INVERSE FINV Geeft de inverse van de F-verdeling
Statistisch F.TEST F.TEST Geeft het resultaat van een F-toets, de tweezijdige kans dat de varianties in matrix1 en matrix2 niet significant verschillen
Compatibiliteit F.TOETS FTEST Geeft een F-toets
Statistisch F.VERD F.DIST Geeft de linkszijdige F-kansverdeling voor twee gegevenssets
Statistisch F.VERD.RECHTS F.DIST.RT Geeft de rechtszijdige F-kansverdeling voor twee gegevenssets
Compatibiliteit F.VERDELING FDIST Geeft de F-verdeling
Wiskunde en trigonometrie FACULTEIT FACT Geeft de faculteit van een getal
Statistisch FISHER FISHER Geeft de Fisher-transformatie
Statistisch FISHER.INV FISHERINV Geeft de inverse van de Fisher-transformatie
FONETISCH PHONETIC Haalt de fonetische tekens (furigana) uit een tekenreeks op
Techniek FOUT.COMPLEMENT ERFC Geeft de complementaire foutfunctie
Techniek FOUT.COMPLEMENT.NAUWKEURIG ERFC.PRECISE Geeft de complementaire foutfunctie
Techniek FOUTFUNCTIE ERF Geeft de foutfunctie
Techniek FOUTFUNCTIE.NAUWKEURIG ERF.PRECISE Geeft de foutfunctie
Compatibiliteit GAMMA.INV GAMMAINV Geeft de inverse van de cumulatieve gamma-verdeling
Statistisch GAMMA.INV.N GAMMA.INV Geeft de inverse van de cumulatieve gamma-verdeling
Statistisch GAMMA.LN GAMMALN Geeft de natuurlijke logaritme van de gamma-functie, G(x)
Statistisch GAMMA.LN.NAUWKEURIG GAMMALN.PRECISE Geeft de natuurlijke logaritme van de gammafunctie
Compatibiliteit GAMMA.VERD GAMMADIST Geeft de gamma-verdeling
Statistisch GAMMA.VERD.N GAMMA.DIST Geeft de gamma-verdeling
Wiskunde en trigonometrie GEHEEL TRUNC Kapt een getal af tot een heel getal, negatief gaat naar beneden
Tekst GELIJK EXACT Controleert of twee tekenreeksen identiek zijn
Statistisch GEM.DEVIATIE AVEDEV Geeft het gemiddelde van de absolute deviaties van gegevenspunten ten opzichte van hun gemiddelde waarde
Statistisch GEMIDDELDE AVERAGE Geeft het gemiddelde van de argumenten
Statistisch GEMIDDELDE.ALS AVERAGEIF Berekent een voorwaardelijk gemiddelde (vergelijkbaar met SOM.ALS en AANTAL.ALS) (nieuw in Excel 2007)
Statistisch GEMIDDELDEA AVERAGEA Geeft het gemiddelde van de argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden
Statistisch GEMIDDELDEN.ALS AVERAGEIFS Berekent een voorwaardelijke gemiddelde aan de hand van meerdere criteria. (nieuw in Excel 2007)
Statistisch GETRIMD.GEM TRIMMEAN Geeft het gemiddelde van waarden in een gegevensverzameling
Wiskunde en trigonometrie GGD GCD Geeft de grootste gemene deler
Financieel GIR MIRR Geeft de interne rentabiliteit voor een serie cashflows, waarbij voor betalingen een ander rentepercentage geldt
Wiskunde en trigonometrie GRADEN DEGREES Converteert radialen naar graden
Statistisch GROEI GROWTH Geeft de waarden voor een exponentiële trend
Statistisch GROOTSTE LARGE Geeft de op k-1 na grootste waarde in een gegevensverzameling
Techniek GROTER.DAN GESTEP Test of een getal groter is dan de drempelwaarde
Statistisch HARM.GEM HARMEAN Geeft het harmonische gemiddelde
Tekst HERHALING REPT Herhaalt een tekst een aantal malen
Techniek HEX.N.BIN HEX2BIN Converteert een hexadecimaal getal naar een binair getal
Techniek HEX.N.DEC HEX2DEC Converteert een hexadecimaal getal naar een decimaal getal
Techniek HEX.N.OCT HEX2OCT Converteert een hexadecimaal getal naar een octaal getal
Tekst HOOFDLETTERS UPPER Zet tekst om in hoofdletters
Zoeken en verwijzen HORIZ.ZOEKEN HLOOKUP Zoekt in de bovenste rij van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft de gevonden waarde in de opgegeven kolom
Financieel HW PV Geeft de huidige waarde van een investering
Compatibiliteit HYPERGEO.VERD HYPGEOMDIST Geeft de hypergeometrische verdeling
Zoeken en verwijzen HYPERLINK HYPERLINK Maakt een snelkoppeling of een sprong waarmee een document wordt geopend
Statistisch HYPGEOM.VERD HYPGEOM.DIST Geeft de hypergeometrische verdeling
Financieel IBET IPMT Geeft de te betalen rente voor een investering over een bepaalde termijn
Zoeken en verwijzen INDEX INDEX Kiest met een index een waarde uit een verwijzing of een matrix
Zoeken en verwijzen INDIRECT INDIRECT Geeft een verwijzing die wordt aangegeven met een tekstwaarde
Informatie INFO INFO Geeft informatie over de huidige besturingsomgeving
Wiskunde en trigonometrie INTEGER INT Kapt een getal af tot een heel getal, negatief gaat naar boven
Statistisch INTERVAL FREQUENCY Geeft een frequentieverdeling in de vorm van een verticale matrix
Wiskunde en trigonometrie INVERSEMAT MINVERSE Geeft de inverse van een matrix
Financieel IR IRR Geeft de interne rentabiliteit voor een reeks cashflows
Financieel IR.SCHEMA XIRR Geeft de interne rentabiliteit voor een (niet noodzakelijkerwijs periodiek) betalingsschema van cashflows
Informatie IS.EVEN ISEVEN Geeft WAAR als het getal even is
Informatie IS.ONEVEN ISODD Geeft WAAR als het getal oneven is
Financieel ISBET ISPMT Geeft de rente die is betaald tijdens een bepaalde termijn van een investering
Informatie ISFOUT ISERROR Geeft WAAR als de waarde een foutwaarde is
Informatie ISFOUT2 ISERR Geeft WAAR als de waarde een foutwaarde is, met uitzondering van #N/B
Informatie ISGEENTEKST ISNONTEXT Geeft WAAR als de waarde geen tekst is
Informatie ISGETAL ISNUMBER Geeft WAAR als de waarde een getal is
Informatie ISLEEG ISBLANK Geeft WAAR als de waarde leeg is
Informatie ISLOGISCH ISLOGICAL Geeft WAAR als de waarde een logische waarde is
Informatie ISNB ISNA Geeft WAAR als de waarde de foutwaarde #N/B is
Informatie ISTEKST ISTEXT Geeft WAAR als de waarde tekst is
Informatie ISVERWIJZING ISREF Geeft WAAR als de waarde een verwijzing is
Datum en tijd JAAR YEAR Geeft uit een datum het jaartal
Datum en tijd JAAR.DEEL YEARFRAC Geeft het deel van een jaar tussen twee datums, uitgedrukt in een getal tussen 0 en 1
Statistisch KANS PROB Geeft de kans dat waarden zich tussen twee grenzen bevinden
Wiskunde en trigonometrie KGV LCM Geeft het kleinste gemene veelvoud
Zoeken en verwijzen KIEZEN CHOOSE Kiest een waarde uit een lijst met waarden
Tekst KLEINE.LETTERS LOWER Zet tekst om in kleine letters
Statistisch KLEINSTE SMALL Geeft de op k-1 na kleinste waarde in een gegevensverzameling
Zoeken en verwijzen KOLOM COLUMN Geeft het kolomnummer van een verwijzing
Zoeken en verwijzen KOLOMMEN COLUMNS Geeft het aantal kolommen in een verwijzing
Kubus KUBUSGERANGSCHIKTLID CUBERANKEDMEMBER Geeft het nde, of gerangschikte lid van een set als resultaat
Kubus KUBUSKPILID CUBEKPIMEMBER Geeft een KPI-eigenschap (Key Performance Indicator) als resultaat en geeft de KPI-naam weer in de cel
Kubus KUBUSLID CUBEMEMBER Geeft een lid of tupel als resultaat van de kubus
Kubus KUBUSLIDEIGENSCHAP CUBEMEMBERPROPERTY Geeft de waarde als resultaat van een lideigenschap in de kubus
Kubus KUBUSSET CUBESET Definieert een berekende set leden of tupels door het versturen van een setexpressie naar de kubus op de server, waarmee de set is gemaakt. Deze set wordt vervolgens als resultaat gegeven aan Microsoft Excel
Kubus KUBUSSETAANTAL CUBESETCOUNT Haalt het aantal items in een set op
Kubus KUBUSWAARDE CUBEVALUE Geeft een statistische waarde als resultaat van de kubus
Statistisch KURTOSIS KURT Geeft de kurtosis van een gegevensverzameling
Wiskunde en trigonometrie KWADRATENSOM SUMSQ Geeft de som van de kwadraten van de argumenten
Compatibiliteit KWARTIEL QUARTILE Geeft het kwartiel van een gegevensverzameling
Statistisch KWARTIEL.EXC QUARTILE.EXC Bepaalt het kwartiel van een gegevensset op basis van percentiele waarden van 0..1, exclusief
Statistisch KWARTIEL.INC QUARTILE.INC Bepaalt het kwartiel van een gegevensset op basis van percentiele waarden van 0..1, inclusief
Datum en tijd LAATSTE.DAG EOMONTH Geeft het seriële getal van de laatste dag van de maand voor of na het opgegeven aantal maanden
Tekst LENGTE LEN Geeft het aantal tekens in een tekenreeks
Statistisch LIJNSCH LINEST Geeft de parameters van een lineaire trend
Financieel LIN.AFSCHR SLN Geeft de lineaire afschrijving van activa per opgegeven termijn
Tekst LINKS LEFT Geeft het opgegeven aantal tekens van een reeks, vanaf links
Wiskunde en trigonometrie LN LN Geeft de natuurlijke logaritme van een getal
Wiskunde en trigonometrie LOG LOG Geeft de logaritme van een getal, met het opgegeven grondtal
Compatibiliteit LOG.NORM.INV LOGINV Geeft de inverse van de logaritmische normale verdeling
Compatibiliteit LOG.NORM.VERD LOGNORMDIST Geeft de cumulatieve logaritmische normale verdeling
Wiskunde en trigonometrie LOG10 LOG10 Geeft de logaritme met grondtal 10 van een getal
Statistisch LOGNORM.INV LOGNORM.INV Geeft de inverse van de logaritmische normale verdeling van x, waarbij ln(x) normaal wordt verdeeld met de parameters Gemiddelde en Standaarddev
Statistisch LOGNORM.VERD LOGNORM.DIST Geeft de logaritmische normale verdeling van x, waarbij ln(x) normaal is verdeeld met de parameters Gemiddelde en Standaarddev
Statistisch LOGSCH LOGEST Geeft de parameters van een exponentiële trend
Datum en tijd MAAND MONTH Geeft uit een datum de maand (als getal)
Wiskunde en trigonometrie MACHT POWER Verheft een getal tot een macht
Statistisch MAX MAX Geeft de maximumwaarde in een lijst met argumenten
Statistisch MAXA MAXA Geeft de maximumwaarde in een lijst met argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden
Statistisch MEDIAAN MEDIAN Geeft de mediaan van de opgegeven getallen
Statistisch MEETK.GEM GEOMEAN Geeft het meetkundige gemiddelde
Statistisch MIN MIN Geeft de minimumwaarde in een lijst met argumenten
Statistisch MINA MINA Geeft de minimumwaarde in een lijst met argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden
Datum en tijd MINUUT MINUTE Geeft uit een tijdstip de minuten
Compatibiliteit MODUS MODE Geeft de meest voorkomende waarde in een gegevensverzameling
Statistisch MODUS.ENKELV MODE.SNGL Geeft de meest voorkomende (repeterende) waarde in een matrix of bereik met gegevens
Statistisch MODUS.MEERV MODE.MULT Berekent een verticale matrix van de vaakst voorkomende, of herhaalde waarden in een matrix of gegevensbereik
Wiskunde en trigonometrie MULTINOMIAAL MULTINOMIAL Geeft de multinomiaalcoëfficiënt van een reeks getallen
Informatie N N Geeft een waarde die is geconverteerd naar een getal
Informatie NB NA Geeft de foutwaarde #N/B, betekent ‘niet beschikbaar’
Compatibiliteit NEG.BINOM.VERD NEGBINOMDIST Geeft de negatieve binomiaalverdeling
Statistisch NEGBINOM.VERD NEGBINOM.DIST Geeft de negatieve binomiaalverdeling
Datum en tijd NETTO.WERKDAGEN NETWORKDAYS Geeft het aantal hele werkdagen tussen twee datums
Datum en tijd NETWERKDAGEN.INTL NETWORKDAYS.INTL Geeft het aantal volledige werkdagen tussen twee datums met aangepaste weekendparameters
Financieel NHW NPV Geeft de netto huidige waarde van een investering op basis van een reeks periodieke cashflows
Financieel NHW2 XNPV Geeft de huidige nettowaarde voor een (niet noodzakelijkerwijs periodiek) betalingsschema van cashflows
Logisch NIET NOT Geeft de tegengestelde logische waarde
Financieel NOMINALE.RENTE NOMINAL Geeft het nominale jaarlijkse rentepercentage
Compatibiliteit NORM.INV NORMINV Geeft de inverse van de cumulatieve normale verdeling
Statistisch NORM.INV.N NORM.INV Geeft de inverse van de cumulatieve normale verdeling voor gegeven gemiddelde en standaarddeviatie
Statistisch NORM.S.INV NORM.S.INV Geeft de inverse van de cumulatieve normale standaardverdeling (met gemiddelde 0 en standaarddeviatie 1)
Statistisch NORM.S.VERD NORM.S.DIST Geeft de normale standaardverdeling (met gemiddelde 0 en standaarddeviatie 1)
Compatibiliteit NORM.VERD NORMDIST Geeft de cumulatieve normale verdeling
Statistisch NORM.VERD.N NORM.DIST Geeft de normale verdeling voor opgegeven gemiddelde en standaarddeviatie
Statistisch NORMALISEREN STANDARDIZE Geeft een genormaliseerde waarde
Financieel NPER NPER Geeft het aantal termijnen van een investering
Datum en tijd NU NOW Geeft de huidige datum en tijd
Techniek OCT.N.BIN OCT2BIN Converteert een octaal getal naar een binair getal
Techniek OCT.N.DEC OCT2DEC Converteert een octaal getal naar een decimaal getal
Techniek OCT.N.HEX OCT2HEX Converteert een octaal getal naar een hexadecimaal getal
Logisch OF OR Geeft WAAR als ten minste één argument WAAR is
Wiskunde en trigonometrie ONEVEN ODD Rondt de absolute waarde van het getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele oneven getal
Logisch ONWAAR FALSE Constante met de logische waarde ONWAAR
Financieel OPBRENGST RECEIVED Geeft het bedrag dat op de vervaldatum wordt uitgekeerd voor een volgestort waardepapier
Financieel PBET PPMT Geeft de afbetaling op de hoofdsom voor een bepaalde termijn
Statistisch PEARSON PEARSON Geeft de correlatiecoëfficiënt van Pearson
Compatibiliteit PERCENT.RANG PERCENTRANK Geeft de positie, in procenten uitgedrukt, van een waarde in de rangorde van een gegevensverzameling
Compatibiliteit PERCENTIEL PERCENTILE Geeft het k-de percentiel van waarden in een bereik
Statistisch PERCENTIEL.EXC PERCENTILE.EXC Geeft het k-percentiel van waarden in een bereik, waarbij k zich in het bereik 0..1, exclusief bevindt
Statistisch PERCENTIEL.INC PERCENTILE.INC Geeft het k-percentiel van waarden in een bereik, waarbij k zich in het bereik 0..1, inclusief bevindt
Statistisch PERMUTATIES PERMUT Geeft het aantal permutaties voor een gegeven aantal objecten
Wiskunde en trigonometrie PI PI Geeft de waarde van pi
Compatibiliteit POISSON POISSON Geeft de Poisson-verdeling
Statistisch POISSON.VERD POISSON.DIST Geeft de Poisson-verdeling
Wiskunde en trigonometrie POS.NEG SIGN Geeft het teken van een getal
Financieel PRIJS.DISCONTO PRICEDISC Geeft de prijs per EUR 100 nominale waarde voor een verdisconteerd waardepapier
Financieel PRIJS.NOM PRICE Geeft de prijs per EUR 100 nominale waarde voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd
Financieel PRIJS.VERVALDAG PRICEMAT Geeft de prijs per EUR 100 nominale waarde voor een waardepapier waarvan de rente wordt uitgekeerd op een datum
Statistisch PROCENTRANG.EXC PERCENTRANK.EXC Bepaalt de positie van een waarde in een gegevensset als een percentage (0..1, exclusief) van de gegevensset
Statistisch PROCENTRANG.INC PERCENTRANK.INC Bepaalt de positie van een waarde in een gegevensset als een percentage (0..1, inclusief) van de gegevensset
Wiskunde en trigonometrie PRODUCT PRODUCT Vermenigvuldigt de argumenten met elkaar
Wiskunde en trigonometrie PRODUCTMAT MMULT Geeft het product van twee matrices
Wiskunde en trigonometrie QUOTIENT QUOTIENT Geeft de uitkomst van een deling als geheel getal
Statistisch R.KWADRAAT RSQ Geeft het kwadraat van de Pearson-correlatiecoëfficiënt
Wiskunde en trigonometrie RADIALEN RADIANS Converteert graden naar radialen
Compatibiliteit RANG RANK Geeft het rangnummer van een getal in een lijst getallen
Statistisch RANG.GELIJK RANK.EQ Geeft de rang van een getal in een lijst getallen; bij meerdere waarden met dezelfde rang wordt de bovenste rang gegeven
Statistisch RANG.GEMIDDELDE RANK.AVG Geeft de rang van een getal in een lijst getallen; bij meerdere waarden met dezelfde rang wordt de gemiddelde rang gegeven
Tekst RECHTS RIGHT Geeft de meest rechtse tekens in een tekenreeks
REGISTER REGISTER
REGISTRATIE.ID REGISTER.ID
Financieel REND.DISCONTO YIELDDISC Geeft het jaarlijkse rendement voor een verdisconteerd waardepapier, bijvoorbeeld schatkistpapier
Financieel REND.VERVAL YIELDMAT Geeft het jaarlijkse rendement voor een waardepapier waarvan de rente wordt uitgekeerd op de vervaldag
Financieel RENDEMENT YIELD Geeft het rendement voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd
Financieel RENTE RATE Geeft het periodieke rentepercentage voor een annuïteit
Financieel RENTEPERCENTAGE INTRATE Geeft het rentepercentage voor een volgestort waardepapier
Wiskunde en trigonometrie REST MOD Deelt een getal en laat het restant zien
Statistisch RICHTING SLOPE Geeft de richtingscoëfficiënt van een lineaire regressielijn
Zoeken en verwijzen RIJ ROW Geeft het rijnummer van een verwijzing
Zoeken en verwijzen RIJEN ROWS Geeft het aantal rijen in een verwijzing
ROEPEN CALL
Wiskunde en trigonometrie ROMEINS ROMAN Converteert Arabische cijfers naar Romeinse cijfers in de vorm van tekst
Zoeken en verwijzen RTG RTD Haalt realtimegegevens op uit een programma dat COM-automatisering ondersteunt
Financieel SAMENG.RENTE ACCRINT Geeft de opgelopen rente voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd
Financieel SAMENG.RENTE.V ACCRINTM Geeft de opgelopen rente voor een waardepapier waarvan de rente op de vervaldatum wordt uitgekeerd
Financieel SCHATK.OBL TBILLEQ Geeft het rendement op schatkistpapier, dat op dezelfde manier wordt berekend als het rendement op obligaties
Financieel SCHATK.PRIJS TBILLPRICE Geeft de prijs per EUR 100 nominale waarde voor schatkistpapier
Financieel SCHATK.REND TBILLYIELD Geeft het rendement voor schatkistpapier
Statistisch SCHEEFHEID SKEW Geeft de mate van asymmetrie van een verdeling
Datum en tijd SECONDE SECOND Converteert een serieel getal naar seconden
Wiskunde en trigonometrie SIN SIN Geeft de sinus van de opgegeven hoek
Wiskunde en trigonometrie SINH SINH Geeft de sinus hyperbolicus van een getal
Statistisch SNIJPUNT INTERCEPT Geeft het snijpunt van de lineaire regressielijn met de y-as
Wiskunde en trigonometrie SOM SUM Telt de argumenten op
Wiskunde en trigonometrie SOM.ALS SUMIF Telt de getallen bij elkaar op die voldoen aan een bepaald criterium
Wiskunde en trigonometrie SOM.MACHTREEKS SERIESSUM Geeft de som van een machtreeks die is gebaseerd op de formule
Wiskunde en trigonometrie SOM.X2MINY2 SUMX2MY2 Geeft de som van het verschil tussen de kwadraten van corresponderende waarden in twee matrices
Wiskunde en trigonometrie SOM.X2PLUSY2 SUMX2PY2 Geeft de som van de kwadratensom van corresponderende waarden in twee matrices
Wiskunde en trigonometrie SOM.XMINY.2 SUMXMY2 Geeft de som van de kwadraten van de verschillen tussen de corresponderende waarden in twee matrices
Wiskunde en trigonometrie SOMMEN.ALS SUMIFS Berekent een voorwaardelijke som aan de hand van meerdere criteria. (nieuw in Excel 2007)
Wiskunde en trigonometrie SOMPRODUCT SUMPRODUCT Geeft de som van de producten van de corresponderende matrixelementen
Tekst SPATIES.WISSEN TRIM Verwijdert de spaties links en rechts van de tekst
Statistisch STAND.FOUT.YX STEYX Geeft de standaardfout in de voorspelde y-waarde voor elke x in een regressie
Compatibiliteit STAND.NORM.INV NORMSINV Geeft de inverse van de cumulatieve standaardnormale verdeling
Compatibiliteit STAND.NORM.VERD NORMSDIST Geeft de cumulatieve standaardnormale verdeling
Compatibiliteit STDEV STDEV Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef
Statistisch STDEV.P STDEV.P Geeft de standaarddeviatie op basis van een volledige populatie
Statistisch STDEV.S STDEV.S Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef
Statistisch STDEVA STDEVA Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef, inclusief getallen, tekst
Compatibiliteit STDEVP STDEVP Berekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie
Statistisch STDEVPA STDEVPA Berekent de standaarddeviatie
Tekst SUBSTITUEREN SUBSTITUTE Vervangt bepaalde tekst in een tekenreeks door andere tekst
Wiskunde en trigonometrie SUBTOTAAL SUBTOTAL Geeft een subtotaal voor een bereik
Financieel SYD SYD Geeft de afschrijving van activa over een bepaalde termijn volgens de ‘Sum-of-Years-Digits’-methode
Tekst T T Converteert de argumenten naar tekst
Statistisch T.DIST T.DIST Geeft de linkszijdige Student T-verdeling
Statistisch T.INV T.INV Geeft de linkszijdige inverse van de Student T-verdeling
Statistisch T.INV.2T T.INV.2T Geeft de tweezijdige inverse van de Student T-verdeling
Statistisch T.TEST T.TEST Geeft de kans met behulp van de Student T-toets
Compatibiliteit T.TOETS TTEST Geeft de kans met behulp van de Student T-toets
Compatibiliteit T.VERD TDIST Geeft de Student T-verdeling
Statistisch T.VERD.2T T.DIST.2T Geeft de tweezijdige Student T-verdeling
Statistisch T.VERD.RECHTS T.DIST.RT Geeft de rechtszijdige Student T-verdeling
Wiskunde en trigonometrie TAN TAN Geeft de tangens van een getal
Wiskunde en trigonometrie TANH TANH Geeft de tangens hyperbolicus van een getal
Tekst TEKEN CHAR Zet getalswaarde om in een letterteken
Tekst TEKST TEXT Geeft een getal weer als tekenreeks
Tekst TEKST.SAMENVOEGEN CONCATENATE Voegt verschillende tekstfragmenten samen tot één tekstfragment
Datum en tijd TIJD TIME Stelt tijd samen uit uur, minuut, seconde
Datum en tijd TIJDWAARDE TIMEVALUE Converteert de tijd in de vorm van tekst naar een serieel getal
Compatibiliteit TINV TINV Geeft de linkszijdige inverse van de Student T-verdeling
Financieel TOEK.WAARDE2 FVSCHEDULE Geeft de toekomstige waarde van een bepaalde hoofdsom na het toepassen van een reeks samengestelde rentes
Zoeken en verwijzen TRANSPONEREN TRANSPOSE Geeft de getransponeerde van een matrix
Statistisch TREND TREND Geeft de waarden voor een lineaire trend
Financieel TW FV Geeft de toekomstige waarde van een investering
Informatie TYPE TYPE Geeft met een getal het gegevenstype van een waarde
Informatie TYPE.FOUT ERROR.TYPE Geeft een getal dat overeenkomt met een van de foutwaarden van Microsoft Excel
USDOLLAR USDOLLAR
Datum en tijd UUR HOUR Geeft uit een tijdstip het uur van de dag
Datum en tijd VANDAAG TODAY Geeft de huidige datum
Compatibiliteit VAR VAR Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef
Statistisch VAR.P VAR.P Geeft de variantie op basis van een volledige populatie
Statistisch VAR.S VAR.S Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef
Statistisch VARA VARA Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef, inclusief getallen
Compatibiliteit VARP VARP Berekent de variantie op basis van de volledige populatie
Statistisch VARPA VARPA Berekent de variantie op basis van de volledige populatie, inclusief getallen, tekst en logische waarden
Tekst VAST FIXED Maakt een getal op als tekst met een opgegeven aantal decimalen
Financieel VDB VDB Geeft de afschrijving van activa over een gehele of gedeeltelijke termijn met behulp van de ‘declining balance’
Zoeken en verwijzen VERGELIJKEN MATCH Zoekt naar bepaalde waarden in een matrix of een verwijzing
Zoeken en verwijzen VERSCHUIVING OFFSET Geeft een nieuwe verwijzing die een bepaald aantal rijen en kolommen is verschoven ten opzichte van
Zoeken en verwijzen VERT.ZOEKEN VLOOKUP Zoekt in de meest linkse kolom van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft de waarde in de opgegeven kolom
Statistisch VERTROUWELIJKHEID.NORM CONFIDENCE.NORM Geeft het betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde waarde voor de elementen van een populatie met een normale verdeling
Statistisch VERTROUWELIJKHEID.T CONFIDENCE.T Geeft het betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde waarde voor de elementen van een populatie met een Student T-verdeling
Tekst VERVANGEN REPLACE Vervangt tekst op een specifieke plaats in een tekenreeks
Tekst VIND.ALLES FIND Zoekt een bepaalde tekenreeks in een tekst (waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters)
Tekst VIND.SPEC SEARCH Zoekt een bepaalde tekenreeks in een tekst (waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters)
Statistisch VOORSPELLEN FORECAST Geeft een waarde op basis van een lineaire trend
Logisch WAAR TRUE Constante met de logische waarde WAAR
Tekst WAARDE VALUE Converteert tekst naar een getal
Datum en tijd WEEKDAG WEEKDAY Geeft uit een datum de dag van de week (als getal)
Datum en tijd WEEKNUMMER WEEKNUM Converteert een serieel getal naar een weeknummer
Compatibiliteit WEIBULL WEIBULL Geeft de Weibull-verdeling
Statistisch WEIBULL.VERD WEIBULL.DIST Geeft de Weibull-verdeling
Datum en tijd WERKDAG WORKDAY Geeft het seriële getal van de datum voor of na een opgegeven aantal werkdagen
Datum en tijd WERKDAG.INTL WORKDAY.INTL Geeft het seriële getal van de datum voor of na een opgegeven aantal werkdagen met aangepaste weekendparameters
Tekst WISSEN.CONTROL CLEAN Verwijdert alle niet-afdrukbare tekens uit een tekst
Wiskunde en trigonometrie WORTEL SQRT Geeft de positieve vierkantswortel van een getal
Wiskunde en trigonometrie WORTEL.PI SQRTPI Geeft de vierkantswortel van (getal * π)
Statistisch Z.TEST Z.TEST Geeft de eenzijdige P-waarde voor een Z-toets
Compatibiliteit Z.TOETS ZTEST Geeft de eenzijdige kanswaarde voor een Z-toets
Datum en tijd ZELFDE.DAG EDATE Geeft het seriële getal van een datum die het opgegeven aantal maanden voor of na de begindatum ligt
Zoeken en verwijzen ZOEKEN LOOKUP Zoekt naar bepaalde waarden in een vector of een matrix

Heb je nog opmerkingen of vragen? Je kunt ze in de box hieronder of op het forum kwijt.